Χειροκίνητοι Έλεγχοι Συγκολλήσεων με Υπερήχους

 

Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους σύνδεσης μεταλλικών μηχανικών μερών στους βιομηχανικούς εξοπλισμούς είναι οι συγκολλήσεις. Η ακεραιότητα αυτών των συνδέσεων κατά τη φάση της κατασκευής καθώς και στη φάση της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

(Download Brochure, 213Kb)

Η χρήση των υπερήχων για τον έλεγχο της ακεραιότητας των συγκολλήσεων είναι μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική στη Βιομηχανία. Η τεχνική που εφαρμόζεται συνίσταται στις σαρώσεις της μάζας της συγκόλλησης και της Θερμικά Επηρεαζόμενης Ζώνης (ΘΕΖ) με δέσμες υπερήχων που εκπέμπονται υπό γωνία από κεφαλή που κινείται στην πλευρική περιοχή της συγκόλλησης με χειροκίνητο τρόπο.

 

Ο εντοπισμός και η διαστασιολόγηση ασυνεχειών γίνεται με τη λήψη και την αξιολόγηση της ανακλώμενης δέσμης από την επιφάνεια της ασυνέχειας.

Ο έλεγχος γίνεται με σύγχρονα ψηφιακά όργανα υπερήχων με δυνατότητα αποθήκευσης του σήματος της ασυνέχειας. Χρησιμοποιούνται συνήθεις γωνιακές κεφαλές εγκαρσίων κυμάτων, ενώ ειδικές κεφαλές διπλού κρυστάλλου διαμηκών κυμάτων χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο χονδρόκοκκων χαλύβων (ανοξείδωτοι χάλυβες).

 

  • Γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα.

  • Δεν απαιτείται λήψη μέτρων ακτινοπροστασίας.

  • Έλεγχος χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του προς εξέταση αντικειμένου/κατασκευής.

  • Δυνατότητα ελέγχου συγκολλήσεων σύνθετης γεωμετρίας με ανάλυση του προφίλ της συγκόλλησης με τη χρήση Η/Υ.

  • Εκτέλεση του ελέγχου σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές  ASME, EN κ.ά.

  • Τελική έκθεση ελέγχου που περιέχει στοιχεία θέσης, βάθους και είδους ασυνέχειας.

  • Δυνατότητα αποθήκευσης των σημάτων των ασυνεχειών μαζί με τις παραμέτρους του ελέγχου.

  • Ευαισθησία στην ανίχνευση κρίσιμων ασυνεχειών (π.χ. ρηγματώσεις).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Mistras Group Hellas παρέχει επίσης υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων με την τεχνική TOFD (Time Of Flight Diffraction), καθώς και υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων με Δινορρεύματα (Eddy Currents).