ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΚΕ)

 

Υπηρεσίες ΜΚΕ από την Mistras Group HellasΠετροχημικές Βιομηχανίες και Διυλιστήρια:

ΜΚΕ σε δεξαμενές αποθήκευσης, πιεστικά δοχεία, ανίχνευση διαρροών σε αγωγούς και βαλβίδες κ.ά.

Βιομηχανίες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας:
Ανίχνευση μερικής αποφόρτισης μετασχηματιστών, ΜΚΕ σωληνώσεων αναθέρμανσης, έλεγχος κατά τη διάρκεια δοκιμής cool down, παρακολούθηση και διάγνωση βιομηχανικής μονάδας, ΜΚΕ δοχείων υψηλής πίεσης κ.ά.

Μεταφορές:
ΜΚΕ σε βυτιοφόρα οχήματα και βαγόνια τρένων, αξιολόγηση δομικών στοιχείων από σύνθετα υλικά, επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών.

Στρατιωτικές & Αεροπορικές Εφαρμογές:
Εντοπισμός διαρροών σε υπόγειους σωλήνες (τροφοδοσίας αεροσκαφών), επιθεώρηση δεξαμενών καυσίμου, MKE αεροσκάφους κ.α.

Δημόσια Έργα:
Έλεγχος δομικής ακεραιότητας κτιρίων από σκυρόδεμα, Έλεγχος δομικής ακεραιότητας σε γέφυρες, τούνελ, φράγματα κ.ά.

 

Υπηρεσίες Ακουστικής Εκπομπής

 

Έλεγχοι Δομικής Ακεραιότητας Μεταλλικών Πιεστικών Δοχείων & Δεξαμενών (MONPAC, ASME-V art.12)

Έλεγχοι με Ακουστική Εκπομπή δομικής ακεραιότητας σύμφωνα με ASME-V αρθ.12 και τη μέθοδο MONPAC χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, και έχουν αποδείξει την αξία τους σε εκατοντάδες δοκιμές. Καλύπτουν το 100% της κατασκευής (σφαίρες, 'πούρα', πύργοι, δεξαμενές). Η μέθοδος βαθμολογεί πιθανά σφάλματα ανάλογα με την κρισιμότητά τους και εφαρμόζεται είτε σε υδραυλική δοκιμή είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας, με προϊόν.

 

Αισθητήρας ΑΕ σε μεταλλικό δοχείοΈλεγχοι Κατάστασης Πυθμένα Δεξαμενών (TANKPAC)

Το TANKPAC είναι μια μέθοδος Ακουστικής Εκπομπής για την εκτίμηση της κατάστασης του πυθμένα δεξαμενών χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της δεξαμενής. (οι δεξαμενές ελέγχονται με το προϊόν). Η μέθοδος δίνει ένδειξη του επίπεδου της διάβρωσης του πυθμένα καθώς και πιθανότητα διαρροής του.

 

Ανίχνευση Διαρροών

Απώλεια προϊόντος είναι στην ουσία 'απώλεια χρημάτων'. Πολλές, μεγάλες βιομηχανίες χρησιμοποιούν την μέθοδο της ακουστικής εκπομπής για τον εντοπισμό διαρροών σε βάνες (με ταυτόχρονο υπολογισμό της ποσότητας διαρροής), σωληνώσεις και δεξαμενές με αποτέλεσμα τεράστια οικονομικά οφέλη.

 

Έλεγχος Κρυογενικών Δεξαμενών

Οι μεγάλες κρυογενικές δεξαμενές μπορεί να περιέχουν υψηλής επικινδυνότητας υλικά, όπως αμμωνία, βουτάνιο και προπάνιο. Υψηλής συχνότητας αισθητήρες ακουστικής εκπομπής τοποθετούνται περίπου ανά 6 μέτρα σε όλη την εξωτερική επιφάνεια της δεξαμενής. Όπου η δεξαμενή είναι μονωμένη με χοντρή μόνωση, οι αισθητήρες τοποθετούνται, συχνά μόνιμα, κάτω από τη μόνωση και ενώνονται με καλώδια σε ένα κεντρικό σημείο, έτσι ώστε τα έξοδα επαναμόνωσης να είναι λίγα.

 

Έλεγχοι Cool Down

Ο έλεγχος Cool Down είναι ένας εναλλακτικός έλεγχος με ακουστική εκπομπή για υψηλής θερμοκρασίας αντιδραστήρες, πύργους, και κυκλώματα σωληνώσεων. Οι δοκιμές Cool Down πάντα ασκούν υψηλά φορτία κατά μήκος μιας σωλήνωσης ή δοχείου. Αυτό αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τον εντοπισμό τυχόν ατελειών.

 

Έλεγχοι Μετασχηματιστών (Μερική Αποφόρτιση)

Η Μερική Αποφόρτιση (ΜΑ) σε μεγάλους μετασχηματιστές δικτύων υψηλής τάσης δημιουργούν πολλά προβλήματα στην λειτουργία τους. Η Ακουστική Εκπομπή μπορεί να εντοπίσει ΜΑ κατά την λειτουργία του μετασχηματιστή και να δώσει μια σχετική εκτίμηση της κρισιμότητάς της.

 

Ανυψωτικά Μηχανήματα Προσωπικού (Καλαθοφόρα Οχήματα)

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία καλαθοφόρων οχημάτων εξασφαλίζεται με τον 100% έλεγχο τον μηχανημάτων αυτών με ακουστική εκπομπή. Η λάθος χρήση τέτοιων μηχανημάτων προκαλεί μη προβλέψιμες βλάβες. Ο έλεγχος ακουστικής εκπομπής μπορεί να τις εντοπίσει έγκαιρα και να αποτρέψει ατυχήματα.

 

Έλεγχος Συνθετικών Δεξαμενών

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Η Mistras Group Hellas προσφέρει πλήρεις λύσεις βιομηχανικού ΜΚΕΥπηρεσίες Υπερήχων

 

Παχυμέτρηση με Υπέρηχους

Ένας από τους πιο διαδεδομένους μη καταστροφικούς ελέγχους σε μηχανολογικό εξοπλισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων είναι η μέτρηση πάχους σωληνώσεων, πιεστικών δοχείων, λεβήτων, δεξαμενών κλπ. με τη μέθοδο των υπερήχων.

 

Χειροκίνητοι Έλεγχοι Συγκολλήσεων με Υπερήχους (UT)

Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους σύνδεσης μηχανικών μερών στους βιομηχανικούς εξοπλισμούς είναι οι συγκολλήσεις. Συνεπώς η ακεραιότητα αυτών κατά τη φάση της κατασκευής, καθώς και στη φάση της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι κρίσιμης σημασίας. Η χρήση των υπερήχων για τον έλεγχο της ακεραιότητας των συγκολλήσεων είναι μια συνηθισμένη πρακτική στην Βιομηχανία.

 

Έλεγχος Συγκολλήσεων με τη μέθοδο TOFD

Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν έχει αρχίσει προσπάθεια εφαρμογής αυτοματοποιημένου ελέγχου υπερήχων στις συγκολλήσεις με σκοπό την ταχύτητα ελέγχου, την επαναληψιμότητα και το πλεονέκτημα μόνιμης καταγραφής του ελέγχου (όπως στο ραδιογραφικό έλεγχο).

Η τεχνική ελέγχου συγκολλήσεων TOFD (Time Of Flight Diffraction) είναι ακριβώς μια τέτοια τεχνική.

 

Χαρτογράφηση Πάχους με Αυτοματοποιημένα Συστήματα Υπερήχων (UT)

Αυτοματοποιημένα συστήματα υπερήχων χρησιμοποιούνται για την ταχύτατη και υψηλής ανάλυσης σάρωση επιφανειών δεξαμενών, δοχείων κτλ για την εκτίμηση της επίδρασης διάβρωσης στο πάχος του μετάλλου.

 

Χαρτογράφηση Πάχους Σωλήνων με Υπέρηχους (UΤ)

Σωλήνες εναλλακτών, καυστήρων κτλ διαβρώνονται συχνά και είναι δύσκολο να ελεγχθούν γρήγορα και αποτελεσματικά ενώ η σωστή λειτουργία τους είναι πολλές φορές κρίσιμη για τις λοιπές εγκαταστάσεις. Ειδικευμένα συστήματα υπερήχων σαρώνουν την εσωτερική πλευρά των σωλήνων μετρώντας με ακρίβεια και ταχύτητα το πάχος τους.

 

Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Συγκολλήσεων με Υπέρηχους (UT)

Υψηλής ευκρίνειας, αυτοματοποιημένα συστήματα υπερήχων προσφέρουν ακριβέστατες και ταχύτατες μετρήσεις για τον εντοπισμό ατελειών σε συγκολλήσεις.

 

Καθοδηγούμενα Κύματα Υπερήχων

Οι καθοδηγούμενοι υπέρηχοι (Guided Ultrasonic waves) παρέχουν μία νέα λύση για τον έλεγχο σωληνώσεων. Είναι ουσιαστικά μία γρήγορη μέθοδος επιθεώρησης, η οποία παρέχει πληροφορίες για τη μεταβολή του εμβαδού διατομής, καθώς και για το σημείο κατά μήκος του σωλήνα στο οποίο εμφανίζεται η μεταβολή.

 

Η Mistras Group Hellas προσφέρει πλήρεις λύσεις βιομηχανικού ΜΚΕΆλλες Υπηρεσίες ΜΚΕ

 

Γρήγορη Επιθεώρηση σε Σωλήνες με χρήση Δινορρευμάτων (ET) ή τη μέθοδο Remote Field (RFT)

Γρήγορη, μη καταστρεπτική επιθεώρηση σε σωλήνες μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας δινορρεύματα ή τη μέθοδο Remote Field Testing (RFT). Οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε ποικίλες εφαρμογές σωληνώσεων σε διάφορους τύπους βιομηχανιών, όπως οι εναλλάκτες θερμότητας, οι φούρνοι κλπ.

 

Fitness for Service Studies

 

Ο Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) σε συνδυασμό με αναλυτικές και αριθμητικές τεχνικές (πεπερασμένα στοιχεία) προσφέρουν εκτιμήσεις για τη λειτουργική κατάσταση κατασκευών όπως πιεστικά δοχεία, πύργοι κτλ σε σχέση με τις απαιτήσεις λειτουργίας.