Έλεγχος Πιεστικών Δοχείων με την Τεχνολογία MONPAC

 

Το MONPAC βασίζεται στην μέθοδο Ακουστικής Εκπομπής για την αποτίμηση της δομικής ακεραιότητας μεταλλικών πιεστικών δοχείων (σφαίρες, "πούρα" κτλ), πύργων και δεξαμενών. Το MONPAC αποτελείται από μεθοδολογία για διαδικασίες ελέγχου ΑΕ καθώς και από κριτήρια για τον 100% έλεγχο των κατασκευών σε μια δοκιμή.

 

 

Εφαρμογές

 • Περιοδικός Έλεγχος Πιεστικών Δοχείων σε λειτουργία.

 • Υδροστατική Δοκιμή σε Καινούρια Πιεστικά Δοχεία.

 • Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Κυλίνδρων Αερίου.

 • Επιθεώρηση σε Βυτιοφόρα Οχήματα για ανίχνευση ρωγμών και διάβρωσης.

 • 'Έλεγχος δομικής ακεραιότητας σε Δοχεία & Σωληνώσεις από Σύνθετα Υλικά.

Όψη 3D σφαίρας με τη βαθμολογία Ακουστικής Εκπομπής
MONPAC και τις ζώνες εντοπισμού.

Η τεχνολογία MONPAC συνιστά μια ταχύτατη και αξιόπιστη μέθοδο αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας συστημάτων υπό πίεση, όπως μεταλλικά και πλαστικά πιεστικά δοχεία, σφαιρικά δοχεία, κύλινδροι και φιάλες αερίου. Η μέθοδος χρησιμοποιεί τα Πολυκάναλα Συστήματα Ακουστικής Εκπομπής της PAC και κατάλληλους Αισθητήρες, οι οποίοι ανιχνεύουν τα υψηλής συχνότητας σήματα που προέρχονται από περιοχές με ελαττώματα του δοχείου που βρίσκεται υπό τάση.

Σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης που έχουν προκύψει από χιλιάδες δοκιμές, το σύστημα αναπαριστά τη συσσώρευση βλάβης με κατάλληλα διαβαθμισμένη κλίμακα χρωμάτων και, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής ελέγχου, προτείνονται συμπληρωματικές ενέργειες επιθεώρησης και οι απαραίτητες ενέργειες συντήρησης.

 

 

Πλεονεκτήματα

 • Ταχύτατη και οικονομική μέθοδος ελέγχου.

 • Έλεγχος ολόκληρης της κατασκευής.

 • On-line έλεγχος.

 • Ελάχιστη διατάραξη της μόνωσης.

 • Μείωση του κόστους προληπτικής συντήρησης και του νεκρού χρόνου λόγω διακοπής της λειτουργίας της μονάδας.

 • Έγκαιρη διάγνωση επικίνδυνων ατελειών.

 • Προστασία όλης της εγκατάστασης από περιβαλλοντική καταστροφή.

 

 

 

Insignificant Acoustic Emission Source Grade E - Intense Acoustic Emission Source Requiring Immediate Shut-Down and follow-up NDT Grade C - Acoustic Emission Source Requiring follow-up NDT Grade D - Significant Acoustic Emission Source requiring immediate follow-up NDT Grade A - Very Minor Acoustic Emission Source. Note for future reference. Grade A - Very Minor Acoustic Emission Source. Note for future reference. Grade A - Very Minor Acoustic Emission Source. Note for future reference. Grade B - Minor Acoustic Emission Source. Visual inspection for surface defects. Grade B - Minor Acoustic Emission Source. Visual inspection for surface defects. Grade B - Minor Acoustic Emission Source. Visual inspection for surface defects.

Acoustic Emission MONPAC color grades

Βάλτε το mouse πάνω στις χρωματιστές περιοχές για να δείτε λεπτομέρειες βαθμολογίας Ακουστικής Εκπομπής-MONPAC

 

Τα οφέλη της μεθόδου φαίνονται κατά ένα μεγάλο μέρος στη μείωση των δαπανών επιθεώρησης και το μικρό χρόνο διακοπής. Σπαουδαίο ρόλο σ' αυτό παίζουν οι πληροφορίες που λαμβάνονται υπ' όψη σχετικά με την κατάσταση των εγκαταστάσεων. Η τεχνολογία MONPAC είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε σφαίρες και πύργους. Χρησιμοποιείται επίσης στα πλήρη συστήματα διαδικασίας. Η μέθοδος κωδικοποιεί σε χρώματα την ένταση της εκπομπής και δίνει ταυτόχρονα με τις σχετικές συστάσεις.