ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Στρατηγική της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών ΜΚΕ μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με τη PAC και τις θυγατρικές της σε όλον τον κόσμο εταιρείες.

Η Mistras Group Hellas ABEE συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα έχοντας άμεση συνεργασία με πανεπιστήμια, βιομηχανίες και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

  • Βασική και εφαρμοσμένη Έρευνα για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών Ακουστικής Εκπομπής.

  • Έρευνα και Ανάπτυξη της Ακουστικής Εκπομπής και των Μη-Καταστροφικών Ελέγχων γενικότερα.

  • Έρευνα σε θέματα εφαρμογής και ενοποίησης νευρωνικών δικτύων και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.

  • Έρευνα για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων σε κατασκευές σύνθετης γεωμετρίας με εφαρμογή της μεθόδου της Ακουστικής Εκπομπής.


 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

1. Πρόγραμμα SENSKIN "Ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης της συντήρησης υποδομών μεταφοράς με την χρήση αισθητήρων και λογισμικού αιχμής"

http://www.senskin.eu/

 

2. Πρόγραμμα NIMO "Ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμου, ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας ανεμογεννητριών"

http://www.nimoproject.e

 

3. Πρόγραμμα INTERAIL "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου, καινοτόμου συστήματος επιθεώρησης για την ακριβή εκτίμηση της δομικής ακεραιότητας σιδηροδρομικών ραγών"

http://www.interailproject.eu/

 

4. Πρόγραμμα SAFERAIL "Ανάπτυξη νέων συστημάτων επιθεώρησης σε ζεύγη σιδηροδρομικών τροχών"

http://www.saferail.net

 

5. Πρόγραμμα COMPAIR "Έλεγχος και μη καταστρεπτική αξιολόγηση σύνθετων υλικών που χρησιμοποιούνται σε μεταφορικά μέσα επιφανείας, κατά τη φάση κατασκευής τους, εν λειτουργία και κατά την επισκευή τους"

http://www.compairproject.com/

 

6. Πρόγραμμα ARISTION "Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων κτιρίων και ανάπτυξη προηγμένων υλικών/τεχνικών ενίσχυσης"

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο (pdf, 272 kB)

 

7. Πρόγραμμα LASERACT "Μη καταστροφικοί έλεγχοι σε έργα τέχνης με μεθόδους laser"

http://www.iesl.forth.gr/programs/laseract/

 

8. Πρόγραμμα AE-WATT "Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ντιζελομηχανών παραγωγής ενέργειας με ακουστική εκπομπή"

http://mole.imm.dtu.dk/aewatt/index.php

 

9. Πρόγραμμα ACIDS "Σύστημα εντοπισμού πάγου με οπτικές ίνες, συμμορφούμενο με αεροπορικούς κανονισμούς"

 

10. Πρόγραμμα AEGIS "Έλεγχος και Προσδιορισμός Αστοχιών με τη Μέθοδο της Ακουστικής Εκπομπής σε Πτερύγια Ανεμογεννητριών"

http://www.eru.rl.ac.uk/AEGIS/aegis.htm

 

11. Πρόγραμμα MYKKINES "Μη-Καταστροφική Κυματοδιάγνωση και Έλεγχος Συστάσεως σκυροδέματος κατά τη διάρκεια και μετά τη στερεοποίηση"

 

12. Τεχνικός Προγραμματισμός, Προτυποποίηση και Οργάνωση των Μη Καταστροφικών Ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του Πετρελαιοαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης.

 


ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η Mistras Group Hellas ΑΒΕΕ πραγματοποιεί μελέτες βιωσιμότητας νέων εφαρμογών Μη-Καταστροφικού Ελέγχου υψηλής τεχνολογίας, ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Η εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες συμβούλου στα πεδία τεχνικού προγραμματισμού, προτυποποίησης και οργάνωσης επί-τόπου εφαρμογών Μη-Καταστροφικού Ελέγχου.